Общи Условия

Настоящите общи условия имат за цел да информират Вас (потребителя) за Вашите права при посещаване на нашата уеб страница (www.seniorburrito.bg) .

Тези общи условия действат за нашата уеб страница, както и за формата за „Контакти“ към уеб страницата ни.

Общи положения

Когато посещавате Нашата уеб страница, се осъществява връзка между Вашето устройство и Нашия сървър. Първоначалният достъп се нарича „извикване на уеб страницата“, тъй като се осъществява от Вашето устройство към нашия уеб- адрес.

По така установената връзка в двете посоки (устройство ⇆ сървър) се трансферират данни (информация). Това пренасяне на данни (трансфер на информация) се подчинява на правилата на българските закони, европейското законодателство и настоящите общи условия.

Тези данни са ни необходими за техническото функциониране на нашата уеб страница (както и нашия сървър) и вашето устройство; При посещение на нашата уеб страница ние не събираме данни, извън тези описани по-горе, освен тези, които вие лични ни предоставяте при подаване на запитване към нас чрез формата за “Контакти”.

Минимален обем на трансферираните данни

След извикването на уеб страницата, между Вашето устройство и Нашия сървър се установява връзка, като нашата страница получава следните данни:

 • IP-адресът на Вашето устройство;
 • датата и часът на достъпа;
 • името и URL на извикания файл;
 • уеб страницата/ приложението, от която/което е осъществен достъпът;
 • използваният от Вас браузър (и/или операционната система на Вашето устройство).

Изброените данни се предоставят автоматично (без Ваше или Наше участие), тъй като това е техническият начин за осъществяване на връзката.

Без пренасянето на този минимален обем данни, не би могло да се осъществи връзка между Вашето устройство и нашата уеб- страница.

Бисквитки

Нашата уеб страница използва така наречените бисквитки (cookies).

 

Бисквитките (cookies) са малки файлове с информация, които се записват от/на Вашето устройство, когато посещавате която и да е уеб страница, включително Нашата страница. В бисквитката (cookie) се съдържа специфична информация, която е необходима, за да може Вашето устройство правилно да функционира при връзката със сървъра.

 

Бисквитките (cookies) не причиняват никакви щети на Вашето устройство, не съдържат вируси, троянски файлове, нито друг зловреден софтуер.

Вие имате избора да разрешите или да не разрешите бисквитките (cookies) на Вашето устройство да се достъпват от сървъра на Нашата страница.

 

Когато разрешите такъв достъп, нашата уеб страница ще може да разпознае, кои отделни подстраници Вие вече сте посещавали, както и какви данни и настройки сте въвели, за да не е необходимо да ги въвеждате отново.

Нашата уеб страница използва достъпа си до бисквитки (cookies), за да регистрира статистически използването ѝ с цел да оптимизираме нашите предложения, както и за Ви предоставим селектирана специално за Вас информация.

Повечето бисквитки (cookies) се изтриват автоматично след съответно дефинирано време. Повечето браузъри на устройствата (като Вашето) автоматично са настроени да предоставят достъп до бисквитките (cookies). Но Вие можете също така да конфигурирате настройките на браузъра си, че на Вашето устройство да не се записват бисквитки или преди генерирането на нова бисквитка винаги да излиза съобщение. Пълното деактивиране на бисквитки може обаче да доведе до невъзможност да използвате всички функционалности на нашата уеб страница.

Права и задължения на потребителя при използването на нашата уеб страница

Чрез достъпа до интернет страницата (зареждането ѝ), Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате.

В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте уеб страницата!

Данните, които Вие посочвате, ще се считат от Администратора и от Обработващия за истински, до доказване на противното.

Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, снимките, изображенията и другите произведения, търговските марки и търговските знаци, публикувани в уеб страницата са защитени съгласно Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение по смисъла на българското законодателство.

ЛИЧНИ ДАННИ

Защитата на личните данни и гарантирането на тяхното законосъобразно, добросъвестно и прозрачно обработване са наш приоритет.

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

„GDPR“ e Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета на ЕС.

Администраторът на уеб страницата е „Фаст Файв“ ЕООД; ЕИК: 202176433, което се явява „Обработващ лични данни“ на бисквитките (cookies) по смисъла на GDPR.

„Администратор на личните данни“ („Ние“) по смисъла на GDPR е „Фаст Файв“ ЕООД; ЕИК: 202176433, с адрес на управление: гр. София, район р-н Лозенец, бул. Черни връх №100, ет. 2;

„Потребител“ (“Вие“) е всяко физическо лице, което посещава уеб страницата.

„Лични данни“ това е всяка информация, с която Вие можете пряко или непряко да бъдете идентифициран като гражданин (физическо лице). В Нашата уеб страница, Вие предоставяте данни (които могат евентуално да се квалифицират като „лични данни“), посочени по- долу:

С настоящото уведомление Ви предоставяме информация, че Ние ще събираме лични данни и ще ги обработваме при спазване на разпоредбите на GDPR, като тези лични данни се разпределят в три групи: данни, необходими за техническото функциониране на уеб страницата и всички съответни подстраници; данни, предоставяни за подстраница „Кариери“ и данни, предоставяни за подтсраница „Контакти“.

Данни, получавани от уеб страницата, необходими за техническото функциониране на връзката с Вашето устройство са:

 • тип / версия на браузъра, използван от Вашето устройство;
 • използвана операционна система от Вашето устройство;
 • референтен URL (посетената преди това страница),
 • host име на Вашето устройство (IP-адрес), осъществяващ обръщението към страницата,
 • час на запитване към сървъра.

Описаните по-горе данни се използват само и единствено за достъп до предоставяните информационни ресурси/данни на уеб страницата;

За ползването на функциите на формата за контакти в подстраниците „Кариери“ и „Контакти“ се изисква попълване на формата за връзка с нас. Данните за кандидатстване в подстраница „Кариери“ са:

 • Вашите имена, е-mail адрес

Данните, предоставени от Вас на подстраница „Кариери“ се използват само и единствено за преценка на кандидатурата Ви и за връзка с Вас. За тези данни в са предвидени Специални Общи Условия на подстраница „Кариери“ към уеб страницата на Senior Burrito по- долу.

Личните Ви данни посочени по-горе ще бъдат използвани за следните цели:

 • осъществяване на контакт с потребителя попълнил данните си във формата за контакт от подстраниците „Кариери“ и „Контакти“.

 

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА ПОДСТРАНИЦА „КАРИЕРИ“

С тези условия се уреждат правилата за използване на предоставяната от Нас форма за контакт при кандидатстване за работа, както и правата и задълженията на Senior Burrito(Ние) и Вас (ползвателя) във връзка с изпратеното от вас съдържание чрез формата за контакти.

Вие отговаряте за начина по който употребявате уеб страницата и формата за контакти и особено- за попълнените от Вас данни.

Приемайки настоящите условия, Вие се съгласявате че публикуваните контакти на физически лица могат да бъдат използвани от Нас във връзка с кандидатстването Ви за обявени позиции за работа.

Ние не можем да гарантираме правдивостта, прецизността или надеждността на предоставената от Вас информация; Вие сте отговорен за формата, съдържанието и точността на всяка информация, поместена от Вас в уеб страницата и формата за контакти.

Ние имаме право, съобразявайки се със закона, по всяко време, да променяме или прекратяваме всяко от условията чрез обновяване на този текст. За всяко обновяване ще Ви съобщаваме чрез публикация на заглавната визия на подстраница „Кариери“.

Вие можете да ползвате формата за контакти и да представите кандидатурата си само, ако сте попълнили необходимите данни за контакт.

За да кандидатствате, Вие следва да попълните във формата за контакти следните Задължителни полета: Вашето име; Вашият имейл адрес; Вашето съобщение

Ние ще считаме, че с попълването на формата за контакти Вие давате съгласието си Ние да получим и обработваме Вашите данни с цел установяване на контакт с Вас.

Деца под 14 години нямат право да попълват формата за контакт при желание за кандидатстване през подстраницата „Кариери“; лица под 18 години нямат право да попълват формата за контакт без изричното съгласие на свой родител/настойник. Ако сте под 16 години, моля, не изпращайте и не публикувайте никаква информация за себе си. Ние ще изтрием всяка кандидатура на лице под 16 години, или която не отговаря да изискванията на закона.

Вашата кандидатура не поражда никакви задължения у Нас за установяване на контакт с Вас, нито за сключване на трудов договор.

Вие следва да публикувате и редактирате информация, която се отнася само до Вас, като не можете да публикувате и редактирате информация, касаеща други лица, нито да публикувате и редактирате от името на другиго.

Вие следва да използвате уеб страницата законосъобразно, като публикуваната от Вас информация не следва да нарушава или противоречи по какъвто и да било начин на права на трети лица и/или на действащата нормативна уредба.

Когато ползвате уеб страницата, Вие следва да спазвате следните ограничения:

 • да не изпращате неверни, погрешни или непълни данни, или информация, която не е Ваша собственост, както и да разпространявате информация, която нарушава защитата на личните данни на други лица;
 • да не публикувате/ разпространявате информация, която е под закрилата на авторското право (или друг вид интелектуална собственост), която съдържа търговски тайни, освен в случаите когато Вие сте собственик на тези права или има надлежно разрешение да ги разпространявате;
 • да не публикувате/ разпространявате информация, която е неприлична, неморална, клеветническа, заплашителна, нападателна, оскърбителна, омразна или объркваща за други лица;
 • да се въздържате от опити за проучване, сканиране или тестване на уязвимостта на системата или мрежата, или от опити да правите пробив в системата, или други подобни действия без съответна оторизация;
 • да се въздържате от действия, налагащи неразумни или несъразмерни натоварвания на структурата на уеб страницата.

Ние не контролираме информацията, предоставена от Вас чрез формата за контакти и в подстраницата „Кариери“. При съобщение от страна на Ползвател за информация, за която се твърди, че не съответства на настоящите условия, Ние можем да проучим тези твърдения и да определим добросъвестно и по свое усмотрение дали да отстраним или да поискаме Вие да отстраните такава информация.

Ние не носим отговорност за пропуснати ползи и/или нанесени вреди в резултат на използване на формата за контакти в подстраница „Кариери“. При никакви обстоятелства Ние не носим отговорност за каквато и да е загуба или вреда, причинена на Ползвателя от получена или неполучена информация чрез формата за контакти / подстраницата „Кариери“. Вие имате задължение да проверите и оцените на своя отговорност и за своя сметка точността, пълнотата и релевантността на предоставяната от Вас информация във формата за контакти / подстраницата „Кариери“.

Ние не носим отговорност за каквито и да е вреди, причинени от грешка в системата, прекъсване на достъпа, загуба на информация, дефекти, забавяне на операции, компютърни вируси, проблеми с връзката, разрушаване на системата или неразрешен достъп. В последния случай, Ние уведомяваме КЗЛД, съответно – субектите без ненужно забавяне, но не по-късно от 72 часа след узнаване за нарушението.

Ние не носим отговорност спрямо Ползвателите, както и по отношение на трети лица, в случай че Ползвател публикува в уеб страницата неправомерно придобита или неразрешена за разпространение информация, както и в случай, когато има злоупотреба, копиране или друг вид неправомерно ползване на чужда търговска марка, запазен знак за произход, както каквато и да е информация, които накърняват имуществени или неимуществени права на трети лица.

ОТГОВОРНОСТ

Ние правим всичко възможно, за да поддържаме на уеб страницата си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски.

Ние не носим отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на тази уебстраница (и подстраниците) от трети лица.

Цялата информация на уеб страницата се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство. Ние полагаме разумни усилия да защитим нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

Ние не носим отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на тази уеб страница.

Ние не носим отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в уеб страници, към които настоящата уеб страница съдържа препратки.

Когато в следствие на нарушение на тези общи условия и/или на нерегламентирана употреба на услугите на уеб страницата са Ни причинени вреди, Ние имаме правото на справедливо/ законово обезщетение.

ПРОМЕНИ

Ние си запазваме правото да извършваме промени в настоящите Общи условия, както и Правилата за ползване на подстраниците по всяко време, като своевременно публикуваме тези промени в уеб страницата (или подстраниците), заедно със съобщение за промените в Общите условия.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.